OCMN - Huisjurist

Voor algemeen ondernemersrecht en specialistische juridische zaken.

Ondernemerschap, bedrijfsvoering en juridische zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Naast de mooie dingen van het ondernemerschap en zelfstandigheid, krijg je te maken met conflicten of procedures die thuis horen op het bord van een jurist. Met het huislabel OCMN Huisjurist zijn ervaren juristen, gemakkelijk bereikbaar.  Dit op de vakgebieden van:

  • arbeidsrecht (waaronder medezeggenschapsrecht); de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.
  • ondernemingsrecht (vennootschappen, verenigingen en stichtingen, agentuur en distributie, fusies en overnames, bestuurders-aansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid).
    Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht.
  • vennootschapsrecht, dat gaat over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap is een tak van het privaatrecht, en meer in het bijzonder: het ondernemingsrecht, die de werking van vennootschappen regelt. Ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten onderling horen daar bij.
  • verbintenissenrecht; een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen uit de wet, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Tot de verbintenissen uit de wet behoren die welke voortvloeien uit een onrechtmatige daad. Voorbeelden van overeenkomsten zijn: koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst.

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren. In veel landen maakt het deel uit van het privaatrecht.

Nederland heeft een Wetboek van Koophandel, dat in 1838 werd ingevoerd ter vervanging van de Franse Code de Commerce. Het in 1809 onder Lodewijk Napoleon ontworpen Wetboek van Koophandel werd niet overgenomen, maar diende wel als inspiratiebron voor het Wetboek van 1838.

Het Nederlandse Wetboek van Koophandel maakt deel uit van het privaatrecht, naast het Burgerlijk Wetboek en een aantal speciale wetten. Het heeft daar een speciale plaats, doordat het in fasen wordt ondergebracht in het Burgerlijk Wetboek.